Leave me alone box

Chiếc hộp vô dụng (Useless machine) hay còn gọi là Chiếc hộp muốn yên thân.

Chức năng duy nhất chiếc hộp là khi bật công tắc sẽ kích hoạt cơ chế để tắt công tắc. Ý tưởng ban đầu do Marvin Minsky , là một nhà khoa học nhận thức trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) người Mỹ, đồng sáng lập của phòng thí nghiệm AI của Viện công nghệ Massachusetts, và tác giả của một số tác phẩm về AI và triết học, phát minh ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.